Reklamácie

Ako môžem reklamovať tovar?

Pre rýchle vybavenie reklamácie vypíšte reklamačný protokol. Pošlite nám ho na email info@iphonovo.sk . Vašu reklamáciu spracujeme a budeme Vás informovať telefonicky.

 • Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.
 • Priložte sprievodný dopis s popisom závady, 
 • Priložte kópiu nákupného dokladu a vašu spätnú adresu.
 • Číslo bankového účtu v tvare IBAN pre prípad vrátenia peňazí.
 • Tovar zasielajte na adresu:
  Dumbo trade s.r.o. - Mobilshop
  Čsl. Armády 18
  915 01 Nové Mesto nad Váhom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DOPRUČUJEME  
 • Na zaslanie reklamovaného tovaru môžete využiť pobočky Zásielkovne.  Zabalený produkt stačí priniesť na výdajné miesto Zásielkovne. Na balík stačí nalepiť vytlačený reklamačný štítok, ktorý vám prišiel na e-mail s faktúrou, prípadne požiadajte personál na výdajnom mieste a ochotne vám ho vytlačia. Služba reklamačný asistent so Zásielkovňou je úplne zadarmo. Vašu reklamáciu spracujeme a peniaze vám vrátime na účet alebo vám zdarma pošleme iný tovar.
 • Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.
 • Priložte sprievodný dopis s popisom závady, prípadne číslo RMA online zadanej reklamácie.
 • Priložte kópiu nákupného dokladu a vašu spätnú adresu.
 • Číslo bankového účtu v tvare IBAN pre prípad vrátenia peňazí.
 • Odovzdajte tovar na poštu alebo prepravnú spoločnosť.
 • Tovar zasielajte na adresu:
  Alza.sk - reklamácie
  Bottova 7
  811 09 Bratislava

REKLAMAČNÉ ODDELENIE:

EMAIL :  info@iphonovo.sk

                                                                                                    TEL :  +421 0940 995 770

ZÁRUKA A SERVIS

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú vždy u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, s informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:
  1. dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho
  2. kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho
  3. reklamované množstvo
  4. pre rýchlejšie a jednoduchšie vybavenie reklamácie doporučujeme vyplniť Reklamačný Protokol
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený reklamovanú vadu odstraňovať sám. V prípade, že tak učiní, stráca nárok na úhradu všetkých nákladov s týmto spojených.
 5. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho. Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie, zároveň je oprávnený tak vykonať telefonicky alebo emailom. Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 4€ za deň skladovania.
 6. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.
 7. Email na zadávanie reklamácií: info@iphonovo.sk