Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 Predávajúci:

predajcom spoločnosť DUMBO trade s.r.o. IČO 47351021 so sídlom Benkova 6 91501 , Nové Mesto nad Váhom

 

Spotrebiteľ:

Je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť:

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.2), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@iphonovo.sk . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

  1. Spôsob vrátenia tovaru

 Tovar môžete zaslať na adresu: Dumbo trade s.r.o. – Mobilshop Čsl.Armády 18 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo priniesť osobne na predajňu Mobilshop v Novom Meste nad Váhom Čsl.Armády 18 Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

  1. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. a.) Pri doručení prepravcom: Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom Mobilshop príp. poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

 

 

DPD:

Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca DPD neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska Mobilshop, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás pomocou kontaktného formulára. Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti

Osobný odber na prevádzke:

Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou kontaktného formulára na www.iphonovo.sk v sekcii  kontakt - najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

  

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY www.iphonovo.sk

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

 

Predávajúci :

DUMBO trade s.r.o., IČO: 47351021 Benkova  6, 915 01  Nové Mesto nad Váhom.

Mobil: +421 940 995 770, email: info@iphonovo.sk

Kupujúci (spotrebiteľ):

 

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

Číslo faktúry:______________________________________________________________ •

 

Popis tovaru/služby: ________________________________________________________ •

 

Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________ •

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________ •

 

Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________ •

 

Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________ •

 

Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

 

 

 

 

Dátum ___________________                                            Podpis ____________________